Tri ân nhà bảo trợ

Tri ân nhà bảo trợ

Truờng Việt Ngữ Đắc Lộ xin chân thành tri ân các nhà tài trợ cho chương trình thi tiếng Việt sau đây

  1. Happy Nails- Anh chị Thủy Dũng                                             $200
  2. Fou Lee Market- Ông Phan Hải                                                 $500
  3. 99 Hair Cut Center- Anh Chị Lang & Kim Thoa                 $1000
  4. Unibe Primary Care                                                                     $1000
  5. Rose Street Auto Repair-Anh chị Phong & Trâm               $1000
  6. Burnett Restaurant-Anh chị Cường &Uyên                           $1000
  7. Royal Nails-Anh chị Hải & Diễm                                                $1000
  8. CD Income Tax-Anh chị Dũng Hương                                      $2000