Lịch Khóa Học

Các ngày lễ nghỉ

1. Nov 07 & Nov 28 Lễ Tạ Ơn

2. December 19 & January 9, 2016

3. February 6 & February 13,2016

4. March 26, 2016 Lễ Phục Sinh

5. April 30,2016 Thầy cô tu nghiệp