Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên

Phúc Âm Gioan 20:19-23 19

Gospel

John 20:19-23

 

19.Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!"

19.On the evening of that day, the first day of the week, the doors

being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus

came and stood among them and said to them, "Peace be with

you."

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

20 When he had said this, he showed them his hands and his side.

Then the disciples were glad when they saw the Lord.

 21 Người lại nói với các ông : "Chúc anh em được bình an ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

21 Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has

sent me, even so I send you."

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.“

22 And when he had said this, he breathed on them, and said to

them, "Receive the Holy Spirit.”

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

23 If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the

sins of any, they are retained."