Lý Đắc Lộ

MỪNG VUI KỶ NIỆM
15 năm mừng vui KỶ NIỆM
Chốn hải hồ lưu tiếng ngày vang
Đắc Lộ Thành Danh
Mái Trường Việt Ngữ
Tháng năm tròn nên ích ngàn dân
Con lớn khôn biết cội biết nguồn
Con lớn khôn nghĩ tình dân tộc
Nhớ Tiên Rồng là giống Việt Nam
Dải sơn hà phía Đông là biển
Thái Bình Dương sóng nước hiền êm
Hình chữ S Nam Quan cửa ải
Bắc giáp Tàu nước lớn thường chen
Mũi Cà Mâu cực Nam giáp biển
Phần đất liền Tây giáp Lào, Miên …
Chữ Quốc Ngữ mỗi ngày con học
Rất tuyệt vời sáu dấu vần xoay
Lên bổng xuống trầm nghe giống nhạc
Học hết vần ghép chữ là xong
Nói ra câu luyện âm chút đỉnh
Thật dễ dàng có chí thì nên
Nhớ nghe con trường yêu Đắc Lộ
Giúp con thành đúng nghĩa Việt Nam !
Lý Đắc Lộ ( 3/3/12 )
( Mừng Việt Ngữ Đắc Lộ 15 tuổi, thân tặng các con )